Sharad Kumar Sangal
9
× 17
2
1
× 2
0
7
× 15
2
0
× 5
0
5
× 13
1
× 3
0
× 2
-1
3
1
× 2
0
-1